Cung cấp đồng bộ và tối ưu các giải pháp hàn hóa nhiệt.
en
CÔNG TY TNHH SG VIỆT NAM

About Us

Company Name: SG Vietnam Company Limited
Name of trading:  SG Vietnam Co., ltd
Abbreviation:  SG Vietnam 
Address:
VTC Building - 132 Cong Hoa Street, Ward 4, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tax number: 0313278437
Business: Lightning & Earthing equipments, Exothermic Weldings, Graphite Moulds, Electrical Equipments, Other Product.